Mạng Lưới Riêng Tư: Ai đã giết Manuel Buendía – Private Network: Who Killed Manuel Buendía? ()


 

Đi sâu vào công việc của nhà báo Mexico nổi tiếng Manuel Buendía sẽ làm sáng tỏ vụ giết người của anh ta và mối quan hệ giữa chính trị và buôn bán ma túy.

Mở rộng