Sophie: Án mạng tại West Cork (Phần 1) – Sophie: A Murder in West Cork (Season 1) ()


 

Vụ giết người chấn động ở nông thôn Ai-len khơi mào một hành trình đi tìm công lý ngày càng phức tạp, xuyên quốc gia và kéo dài hàng thập kỷ.

Mở rộng